Skicentrum Heemskerk │ Reisvoorwaarden - Skicentrum Heemskerk

Reisvoorwaarden

 

Algemene reisvoorwaarden Skicentrum Heemskerk 2020

 

Artikel 1 - Definities

 • Aanbod: elk aanbod door Skicentrum Heemskerk aan een Deelnemer;
 • Algemene Reisvoorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
 • Dag: kalenderdag;
 • Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Skicentrum Heemskerk of van één van de aan Skicentrum Heemskerk gelieerde ondernemingen alsmede de door Skicentrum Heemskerk ingeschakelde hulppersonen;
 • Deelnemer: iedere natuurlijke persoon, die zich voor een van de diensten bij Skicentrum Heemskerk heeft aangemeld;
 • Skicentrum Heemskerk: de rechtspersoon die incidenteel een reis organiseert en deze aan haar Deelnemers, zonder winstoogmerk aanbiedt, met als vestigingsadres Communicatieweg 4D, 1967 PR te Heemskerk, rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. R. Molenaar en dhr. M. van der Zande, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 60421819, BTW nummer NL853903876B01;
 • Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Skicentrum Heemskerk en de Deelnemer wordt gesloten, inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen, met betrekking tot de Prestatie;
 • Prestatie: de door Skicentrum Heemskerk aangeboden incidentele reis aan haar Deelnemers bestaande uit het organiseren van een accommodatie (logies) al dan niet in combinatie met ontbijt, half pension, vol pension en/of all inclusive en al dan niet in combinatie met een skipas.
 • Partij (-en): de Deelnemer of Skicentrum Heemskerk. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden de Deelnemer en Skicentrum Heemskerk bedoelt.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen van Skicentrum Heemskerk met betrekking tot de Prestatie daaronder mede begrepen advies- en informatieverstrekking, en/of alle met Skicentrum Heemskerk gesloten Overeenkomsten. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen de Deelnemer en Skicentrum Heemskerk zijn overeengekomen. 

2.2       Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Skicentrum Heemskerk. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Skicentrum Heemskerk en derden worden ingeroepen indien Skicentrum Heemskerk deze schriftelijk heeft bekrachtigd. 

2.4       Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Reisvoorwaarden aan de Deelnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Skicentrum Heemskerk voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Reisvoorwaarden bij Skicentrum Heemskerk zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Deelnemer zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.  

2.5       De Algemene Reisvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.skicentrumheemskerk.nl/algemene-reisvoorwaarden en zijn tevens gedeponeerd bij de kamer van koophandel.

2.6       Skicentrum Heemskerk is te allen tijde eenzijdig bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Reisvoorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Reisvoorwaarden zullen verder van toepassing zijn. De wijziging wordt  gecommuniceerd middels e-mail aan de Deelnemer. Tussen de kennisgeving van de wijziging aan de Deelnemer en de inwerkingtreding van de wijziging zal tenminste 30 Dagen zitten. Een wijziging die rechtstreeks voortvloeit uit een wijziging van wet- of regelgeving, treedt in werking op het moment waarop de wijziging van wet- of regelgeving in werking treedt. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat aan de Deelnemer een Prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke Prestatie afwijkt, heeft de Deelnemer de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden.

2.7       Deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die door Skicentrum Heemskerk wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Skicentrum Heemskerk aansprakelijk is of kan zijn.

 

Artikel 3 - Het Aanbod

3.1       Een Aanbod door Skicentrum Heemskerk geschiedt geheel vrijblijvend. De in het Aanbod opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven Prestatie. Wanneer een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

3.2       Het Aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Prestatie. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het Aanbod door de Deelnemer mogelijk te maken.

3.3       Indien een Aanbod van Skicentrum Heemskerk (mede) gebaseerd is op informatie die door de Deelnemer is verstrekt, is de Deelnemer verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van de Deelnemer.

3.4       Alle bij het Aanbod verstrekte informatie, illustraties, tekeningen, gegevens en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering en zijn voor Skicentrum Heemskerk slechts bindend indien dat uitdrukkelijk schriftelijk door Skicentrum Heemskerk is aangegeven.

3.5       Skicentrum Heemskerk kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Deelnemer had behoren te begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

3.6       Bij aanvaarding van een vrijblijvend Aanbod door de Deelnemer, behoudt Skicentrum Heemskerk zich het recht voor het Aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.   

3.7       Mondelinge toezeggingen verbinden Skicentrum Heemskerk slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Skicentrum Heemskerk zijn bevestigd.   

3.8       Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

 

Artikel 4 – De Overeenkomst

4.1       Een Overeenkomst tussen Skicentrum Heemskerk en de Deelnemer komt tot stand nadat deze door Skicentrum Heemskerk op haalbaarheid is beoordeeld en Skicentrum Heemskerk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.  Indien een Aanbod door de Deelnemer wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat de Deelnemer het Aanbod aanvaard.  

4.2       Indien de Deelnemer het Aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Skicentrum Heemskerk onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het Aanbod, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 1,3, 5 en 6.  

4.3       Voor zover de aanvaarding door de Deelnemer van een door Skicentrum Heemskerk gedaan Aanbod op enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat Skicentrum Heemskerk uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.  

4.4       Indien de communicatie uitsluitend mondeling verliep, dan komt de Overeenkomst toch tot stand op het moment dat Skicentrum Heemskerk daadwerkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst begint of opdracht daartoe geeft aan derden. In dit geval wordt de factuur geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven.   

4.5       Skicentrum Heemskerk behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan vrijblijvend Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder (aanvullende) voorwaarde(n).    

4.6       Skicentrum Heemskerk kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Deelnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Skicentrum Heemskerk op grond van dit onderzoek gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, kan Skicentrum Heemskerk een aanvraag  weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden waaronder bijvoorbeeld het door de Deelnemer verstrekken van zekerheden ter zake van de tijdige voldoening van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.  

4.7       Skicentrum Heemskerk is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en om de kosten hiervan conform de Overeenkomst aan de Deelnemer in rekening te brengen.   

4.8       De Prestatie zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door Skicentrum Heemskerk aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit en/of de specificaties van de Prestatie zijn toegestaan. 

 

Artikel 5 - De prijs

5.1       De door Skicentrum Heemskerk opgegeven prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting maar exclusief andere heffingen zoals bijvoorbeeld toerismebelasting etc. tenzij uitdrukkelijk anderszins schriftelijk is aangegeven.

5.2       Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door Skicentrum Heemskerk mogen worden doorbelast aan de Deelnemer. 

5.3       Skicentrum Heemskerk is bevoegd prijsverhogingen door te berekenen aan de Deelnemer, drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst. Een prijsverhoging kan ontstaan door onder andere (niet uitputtend): stijging van transportkosten, bedrijfskosten, gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen, oorlog, weersomstandigheden, calamiteiten, schaarste een wijziging in de betrokken cao. Indien de prijswijziging meer dan 10% bedraagt is de Deelnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden binnen tien werkdagen na de mededeling van Skicentrum Heemskerk dat de prijs wordt verhoogd, per aangetekende brief of door het versturen van een e-mail aan [email protected].

5.4       Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

Artikel 6 - Uitvoering van Overeenkomst

6.1       De Deelnemer zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie tijdig en naar waarheid verstrekken aan Skicentrum Heemskerk die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst.  De Deelnemer staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Skicentrum Heemskerk verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

6.2       Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, en/of het voertuig niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door De Deelnemer ter beschikking zijn gesteld, of indien De Deelnemer op andere wijze niet aan haar verplichtingen heeft voldaan, is Skicentrum Heemskerk bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en de hieruit voortvloeiende schade, waaronder mede wordt verstaan vertragingsschade, bij De Deelnemer in rekening te brengen.

6.3       De Deelnemer is verplicht om zorg te dragen voor geldige (reis)documenten en (reis)papieren. Voor het ontbreken van geldige reisdocumenten en/of reispapieren aanvaard Skicentrum Heemskerk geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

6.4       De Deelnemer is verplicht om een passende reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Voor het ontbreken van een passende reis- en annuleringsverzekering aanvaard Skicentrum Heemskerk geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

6.5       Minderjarige Deelnemers mogen niet alleen reizen. Minderjarige Deelnemers moeten door een volwassene worden vergezeld. Indien een Deelnemer met een kind jonger dan 15 jaar reist en het kind draagt een andere achternaam dan de meereizende volwassene, dan dient de meereizende volwassene in het bezit te zijn van een toestemmingsverklaring zoals wordt voorgeschreven door de rijksoverheid. Skicentrum Heemskerk draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

6.6       Deelnemers dienen zich ten alle tijden te houden aan de geldende wettelijke regels en bepalingen. Dit geldt evenzo voor de regels die gelden in de accommodatie, skipiste etc.

6.7       Deelnemers zijn zelf geheel aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van derden. Hetzelfde geldt voor kosten die deze derden moeten maken als gevolg van handelen of nalaten van de Deelnemer. Skicentrum Heemskerk is nimmer aansprakelijk voor het handelen of nalaten van derden en/of andere Deelnemers.

6.8       De Deelnemer is zelf aansprakelijk voor schade aan eigendommen die zich bevinden daar waar de eigendommen door de Deelnemer of met toestemming van de Deelnemer worden opgeslagen. Onder schade wordt onder andere verstaan diefstal, beschadiging en verlies.

6.9       Indien de Deelnemer zelf zorg dient te dragen voor bepaalde materialen, zaken, vervoer en/of gegevens c.q. bescheiden, is de Deelnemer aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade en/of vertragingskosten indien dit niet tijdig of niet norm conform geschiedt. Skicentrum Heemskerk is hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk.

 

Artikel 7 - Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst

7.1       De Prestatie omvat enkel hetgeen is gespecificeerd in de Overeenkomst.

7.2       Door de Deelnemer na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen van de Overeenkomst, moeten door De Deelnemer tijdig en schriftelijk aan Skicentrum Heemskerk ter kennis zijn gebracht.

7.3       Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal Skicentrum Heemskerk de wijziging aan de Deelnemer schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.

7.4       Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door de Deelnemer aan Skicentrum Heemskerk vergoed.

 

Artikel 8 – Annuleren van de Overeenkomst

8.1       Beëindiging van de Overeenkomst door de de Deelnemer dient schriftelijk te gebeuren door het sturen van een e-mail aan [email protected] of het versturen van een brief aan Skicentrum Heemskerk.

8.2       Aan de annulering van de Overeenkomst zijn kosten. Bij annulering:                   

 1. Meer dan 60 Dagen voor de ingangsdatum van reis, 25% van de overeengekomen prijs;

8.3       Indien de Overeenkomst door Skicentrum Heemskerk wordt geannuleerd omdat het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimaal aantal zal het reeds betaalde aan de Deelnemer worden teruggestort op een door de Deelnemer aan te geven bankrekeningnummer binnen 14 dagen na annulering. Skicentrum Heemskerk is nimmer gehouden om enige andere vergoeding onder welke naam ook aan de Deelnemer te betalen voor annulering van de Overeenkomst.

 

Artikel 9 - Betaling

9.1       De Deelnemer dient de verschuldigde bedragen en/of aanbetalingen te voldoen binnen de termijnen zoals aangegeven op de factuur op een door Skicentrum Heemskerk aan te wijzen rekening. De op de bankafschriften van Skicentrum Heemskerk aangegeven valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.

9.2       Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat de Deelnemer de betaling ervan heeft aangetoond.

9.3       Een bezwaar met betrekking tot de factuur dient binnen 7 Dagen na factuurdatum schriftelijk aan Skicentrum Heemskerk te worden gemeld door het versturen van een email aan [email protected].

9.4       Afwijkende betalingsregelingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen te worden overeengekomen. 

9.5       Bij niet tijdige betaling door de Deelnemer binnen de gestelde termijn zal Skicentrum Heemskerk kosteloos een betalingsherinnering sturen met het verzoek om alsnog binnen veertien dagen, te rekenen vanaf de dag nadat aan de Deelnemer de aanmaning is verstuurd, tot gehele betaling van het openstaande bedrag over te gaan. Laat de Deelnemer dit na, dan is de Deelnemer van rechtswege in verzuim.

9.6       Iedere betaling van de Deelnemer strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Skicentrum Heemskerk, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.  

9.7       Indien de Deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Skicentrum Heemskerk de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke rente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening.

9.8       Indien de Deelnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en Skicentrum Heemskerk genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande vordering af te dwingen, dan is Skicentrum Heemskerk eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Deelnemer door te berekenen conform de wettelijke grenzen aan buitengerechtelijke incassokosten.

 

Artikel 10 - Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

10.1     Indien de Deelnemer één of meer van zijn verplichtingen (waaronder (aan)betalingsverplichtingen) jegens Skicentrum Heemskerk niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Skicentrum Heemskerk gerechtigd – onverminderd alle overige aan Skicentrum Heemskerk toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Deelnemer op te schorten totdat de Deelnemer alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Skicentrum Heemskerk is nagekomen en zijn in geval van verzuim van de Deelnemer alle vorderingen van Skicentrum Heemskerk op de Deelnemer direct en ineens opeisbaar.

10.2     Skicentrum Heemskerk heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de Deelnemer gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:

 1. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene Reisvoorwaarden;
 2. ` met betrekking tot de Deelnemer toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
 3. De Deelnemer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, hieronder wordt mede begrepen de aanbetalingsverplichting;
 4. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Skicentrum Heemskerk kan worden gevergd.

10.3     Skicentrum Heemskerk heeft in geval van verzuim van de Deelnemer het recht de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, en de na ontbinding nog resterende termijn(en) en/of  het nog resterende bedrag als schade te vorderen, onverminderd het recht van Skicentrum Heemskerk om daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en de verplichting van de Deelnemer om de hieruit voortvloeiende kosten aan Skicentrum Heemskerk te vergoeden.

10.4     Indien Skicentrum Heemskerk overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

10.5     Indien Skicentrum Heemskerk overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Skicentrum Heemskerk op de Deelnemer onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

11.1     Skicentrum Heemskerk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Skicentrum Heemskerk is uitgegaan van door of namens de Deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.2     Deelname door een Deelnemer geschiedt geheel voor eigen risico van de Deelnemer. Skicentrum Heemskerk aanvaard geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor geleden en/of te lijden schade van welke aard dan ook door deelname.

11.3     Skicentrum Heemskerk aanvaart geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die is ontstaan wanneer een Deelnemer zich niet houdt aan de verplichtingen gesteld in deze Algemene Reisvoorwaarden en/of andere wettelijke regelingen en/of bepalingen.  

11.4     Skicentrum Heemskerk aanvaart geen enkele vorm van aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat of zou bestaan uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering.

11.5     Skicentrum Heemskerk aanvaart geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor verlies, diefstal en/of schade van welke aard dan ook aan eigendommen van de Deelnemer of voor materiaal dat in gebruik is gegeven aan de Deelnemer.

11.6     Skicentrum Heemskerk is niet aansprakelijk voor schade en/of schadelijke gevolgen als deze het gevolg is van buitengewone omstandigheden waartegen Skicentrum Heemskerk in verband met de aard van de te verrichten Prestatie geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.

11.7     In het geval dat Skicentrum Heemskerk toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Skicentrum Heemskerk beperkt tot directe schade (in separate en aflopende volgorde) tenzij er sprake is opzet of grove schuld van Skicentrum Heemskerk: 

 • maximaal het bedrag dat Skicentrum Heemskerk voor de Prestatie aan de Deelnemer heeft gefactureerd excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken;
 • maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Skicentrum Heemskerk in voorkomend geval.

11.8     In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Skicentrum Heemskerk twee jaar.

11.9     Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van medewerkers in dienst van Skicentrum Heemskerk en van alle (rechts)personen waarvan Skicentrum Heemskerk zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient en ten gunste van het concern waarvan zij deel uitmaakt. 

 

Artikel 12 - Bescherming persoonsgegevens

12.1     Skicentrum Heemskerk verwerkt persoonsgegevens conform de wettelijke bepalingen als vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere wettelijke regelingen en bepalingen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Skicentrum Heemskerk draagt er zorg voor dat de verkregen gegevens niet onbevoegd door derden kunnen worden ingezien of in handen van derden terechtkomt. Tevens zorgt Skicentrum Heemskerk voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de gegevens. Skicentrum Heemskerk zal de gegevens slechts bewaren voor zover dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verkregen zijn.  Op de verwerking van persoonsgegevens is het privacy beleid van Skicentrum Heemskerk van toepassing. Het privacy beleid is te raadplegen op https://www.skicentrumheemskerk.nl/nl/service/privacy-policy/

 

Artikel 13 – Overmacht

13.1     Skicentrum Heemskerk is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.  

13.2     Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld een epidemie, een pandemie, brand, diefstal, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele problemen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van Skicentrum Heemskerk,  en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken en financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 

13.3     In geval van blijvende overmacht is Skicentrum Heemskerk gerechtigd de Overeenkomst met de Deelnemer door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Skicentrum Heemskerk is ter zake jegens de Deelnemer niet aansprakelijk voor enige door de Deelnemer geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

13.4     Indien Skicentrum Heemskerk ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van haar Deelnemers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Deelnemers, is Skicentrum Heemskerk gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Deelnemers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.  

13.5     Indien Skicentrum Heemskerk bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de de Deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.  

 

Artikel 14 - Overige bepalingen

14.1     Skicentrum Heemskerk is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. 

14.2     Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Deelnemers, zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

14.3     Indien enige bepaling van deze Algemene Reisvoorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen. 

14.4     Op alle onder deze Algemene Reisvoorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst  van deze Algemene Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan. 

14.5     Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen,  zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Skicentrum Heemskerk gevestigd is tenzij door regels van dwingend recht anderszins wordt bepaald.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60421819 d.d. 3 september 2020.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »